Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium és Általános Iskola


Az iskola adatai:

Az intézmény neve:
Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium és Általános Iskola
Székhelye: 1144 Budapest Álmos vezér tér 9.
Telephelye: 1144 Budapest Kántorné sétány 7.
Fenntartó: Közép-Pesti Tankerületi Központ
Székhelye: 1149 Mogyoródi út 21.


Köznevelési és egyéb alapfeladata:

Köznevelési és egyéb alapfeladata: nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás, nappali rendszerű gimnáziumi nevelés-oktatás, nappali rendszerű szakgimnáziumi nevelés-oktatás. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása az általános iskolában (mozgásszervi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők) és a gimnáziumban (mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők).Az iskola múltja, jelene, arculata

Rákosfalvának 1872 óta van iskolája. Ez az iskola kezdetben népiskola volt, 1897-ben költözött az Álmos vezér téri épületbe Rákosfalvai Elemi Népiskola elnevezéssel. 1927-től polgári iskolai osztályokat is indítottak itt. 1948-ban a népiskola és a polgári iskola mint általános iskola közös vezetés alá került. 1973-ban a lakótelep felépülése szükségessé tette a bővítést, egy új épülettel egészült ki az iskola.

Az 1989 óta működő Kós Károly Gimnázium jogutódja az 1957-ben alakult Dolgozók Gimnáziumának. A gimnázium eredetileg az Szent István, majd a Teleki Blanka Gimnázium épületében működött. 1989-ben költözött a 1144 Budapest Kántorné sétány 7.sz. épületbe, majd 1996-ban az Álmos vezér térre, helyet cserélve az Álmos Vezér Általános Iskola 1-4. évfolyamával.

1998. szeptember 1-je óta az intézmény összetett iskola, jogutódja a megszüntetett Álmos Vezér Általános Iskolának és Kós Károly Gimnáziumnak. Új neve Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola. Az 1998/99-es tanévtől lehetőség nyílik arra, hogy az iskolánkba járó gyerekek az újonnan kialakított iskolaszerkezetben az érettségiig eljussanak.

A 2021/22-es tanévtől felmenő rendszerben pedagógiai munkatárs szakképesítést adó szakgimnáziumi képzés is indul. Elsődleges feladata az általános műveltséget megalapozó a szakgimnáziumi érettségire és szakmai vizsgára, valamint felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás biztosítása, a munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek nyújtása.

Intézményünkben 8 évfolyamos általános iskolai és 4 évfolyamos gimnáziumi és 5 évfolyamos szakgimnáziumi képzés folyik. Az iskola mind az általános iskolai, mind a gimnáziumi évfolyamokon évente 2-2 osztályt indít, a szakgimnáziumi évfolyamokon 1 osztályt.

Közös a tantestület, a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program, a házirend.

A három épület szerencsés megoldást kínál a különböző korosztályok elhelyezésére.

A Kántorné sétányi épületünk ideális feltételeket biztosít az 1-4. évfolyam osztályai számára a nagy zöld udvarral, sportpályával, udvari játszóeszközökkel. Az Álmos vezér tér 9. szám alatti régi patinás épületben a gimnáziumi osztályok, az új épületben a 5-8. évfolyam található.


Az 1-4. évfolyam profilja

Az 1-4. évfolyamon az alapfokú nevelés első szakaszaként fejlesztjük a gyermekek képességeit, alapkészségeit, kreativitását, bővítjük ismereteiket. Fontosnak tartjuk a családias, gyermekközpontú környezet kialakítását.

A nevelő - oktató munka folyamán élményszerű, tevékenységközpontú tanulásszervezéssel komplex módon fejlesztjük személyiségüket. A tanítási órákon és a napköziben irányított és kötetlen tevékenységek során fejlesztjük kötelességtudatukat, önállóságukat és kitartásukat, segítjük reális önértékelésük megalapozását.

Ennek érdekében differenciált tanulásszervezéssel, az egyéni sajátosságoknak megfelelő bánásmóddal, a tanulói tevékenységekre építve fejlesztjük a kompetenciákat. Az esélyegyenlőség megvalósulását tanórai differenciálással, tanórán kívüli felzárkóztatással, valamint tehetséggondozással is segítjük.

A tanulási nehézséggel küzdő, illetve sajátos nevelési igényű tanulóink fejlesztése, beilleszkedésük, integrálódásuk megkönnyítése kiemelt feladatunk. Szükség szerint egyéni fejlesztéssel, valamint logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus segítségével tesszük ezt.

1-4. évfolyamon évfolyamonként két különböző orientáltságú osztályt indítunk.

Az "a" osztály a művészeti, humán irányultságú. Ezt az osztályt a humán műveltséget megalapozó arculat jellemzi, amely a sokoldalú művészeti neveléssel, tevékenykedéssel fejleszti a gyerekek egyéniségét. Ebben az osztályban + 1-1 órában biztosítjuk a felzárkóztatást, illetve a tehetséggondozást magyar nyelv és irodalomból.

A "b" osztály matematika, informatika irányultságú. Reálműveltséget megalapozó arculat jellemzi, amely környezettudatos tevékenységekkel, a logikai gondolkodást fejlesztő játékok rendszeres használatával is formálja a gyerekek személyiségét. Ebben az osztályban + 1-1 óra áll rendelkezésre matematikából a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra.

Az angol nyelv oktatása első, második és harmadik évfolyamon heti 1 órában, negyedik évfolyamon heti 3 órában történik mindkét osztályban. A digitális kultúra tantárgyat már első osztálytól heti 1 órában tanulhatja minden diák.

Az 1-4. évfolyamon vizuális kultúrából, technika és tervezésből, angol nyelvből és digitális kultúrából alkalmazunk csoportbontást.
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak középpontjában a kulcskompetenciák megalapozása áll.

Nagy figyelmet fordítunk az óvodából az iskolai életformára történő kudarcmentes átmenetre, az óvodából hozott szokásrend további megerősítésére. Fontosnak tartjuk a gyermekek szocio-kulturális környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből fakadó hátrányok csökkentését. A szocializáció elősegítése, a beilleszkedési készségek kialakítása, gyakorlása, erősítése (az iskolai szabályokhoz igazodó helyes szokások és viselkedésformák) a délelőtti és délutáni tevékenységek során is alapvető szempont.


A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása során folytatódik a kulcskompetenciák fejlesztése.

Az életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek segítségével biztosítjuk, hogy a gyermekek zökkenőmentesen lépjenek az 5. osztályba.

A harmadik-negyedik évfolyamokon meghatározóbbá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a NAT elveiből következő motiválási és a tanulásszervezési folyamat.


Az 1-4. évfolyamokon:

A 4. évfolyam végén magyar nyelvi, matematikai és angol nyelvi helyi diagnosztikus méréssel tájékozódunk az alapozó funkciókat illetően. Az írásbeli felmérésen elért eredmények segítik a tanulók tudásának feltárását (mennyire rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, amelyekre a fent említett tantárgyak 5. évfolyam-eleji megkezdésekor szükséges).Az 5-8. évfolyam profilja

Az 5-8. évfolyamon szervesen folytatjuk az alsó tagozat nevelő-oktató munkáját. Az alapfokú oktatás ezen szakasza a készségek és képességek fejlesztésével olyan pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos más színtere, fóruma is.

Az 5 - 6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása során kiemelt feladatunk a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése:
A felsoroltak megvalósítását szolgáló intézményi sajátosságok: A 7 - 8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

Az 5-8. évfolyam hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, a továbbtanulásra való hatékony felkészítés. Tehetséges tanulóinknak lehetőségük van - az intézmény összetett jellegének köszönhetően - egyszerűsített felvételi eljárásban, hozott pontok alapján tanulmányaikat a gimnáziumban folytatni. Ezáltal a gyerekek azon kivételes lehetőséggel élhetnek, hogy a már megszokott intézményen belül, ismert tanárokkal folytathatják középiskolai tanulmányaikat, ezzel minimálisra csökkentve a felvételi eljárással járó stresszhelyzetet, valamint az általános és a középiskola közötti átmenet nehézségeit.


A korábban már ismertetett intézményi sajátosságok mellett, a sikeres felvételit az alábbiakkal támogatjuk: Nevelési és oktatási céljaink hatékonyabb elérése érdekében az 5-8. évfolyamon a gyermekek életritmusához alkalmazkodva, életkori sajátosságaik figyelembe vételével a tanulási ciklusok közé rendszeresen iktatunk a monotonitást megtörő, az esetleges átmeneti túlterhelést ellensúlyozó, komplexebb fejlesztést megvalósító témanapokat. Ezen alkalmakkor a hagyományos tantárgyspecifikus oktatás helyett, a szociális képességeket előtérbe helyező, a későbbi tanulmányoknál és a munka világában is létfontosságú kooperatív tevékenységeket erősítjük. A témanapokon több tantárgy ismereteinek együttes alkalmazása a cél, egy meghatározott feladat érdekében.

A gimnázium profilja
Szükségesnek és fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a körülöttünk lévő világ (szülők, diákok és a társadalmi elvárások) változásait, s ehhez alkalmazkodva megújuljunk. Iskolánk családias légkörének és tanulóközpontú oktatásának köszönhetően évről évre növekvő érdeklődés és többszörös túljelentkezés mellett hirdetjük meg osztályainkat.

Az "a" osztályok egyik fele az emelt óraszámú matematika csoport az alábbiak szerint tanulja a matematikát: a 9-10. évfolyamon heti 4 tanóra a 11-12. évfolyamon heti 5 tanóra keretében. Az "a" osztályok másik fele a digitális kultúra csoport az informatika csoportok mind a négy évfolyamon tanulnak informatikát, a NAT ajánlásánál magasabb óraszámban a 9 és 11. évfolyamon heti 3, a 10. évfolyamon heti 2 tanórában. Az emelt szintű érettségire felkészítő profilú digitális kultúra csoporttal szembeni elvárás, hogy a 11. évfolyam végén a tanulók 80 %-a jó eredménnyel teljesítse az előrehozott középszintű digitális kultúra érettségi vizsgát és ajánlás, hogy ők a 12. évfolyam végén emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek. Első idegen nyelvként angolt tanulnak az "a" osztályokban is a diákok heti 4 órában a 9-11. évfolyamon, a 12. évfolyamon pedig heti 5 órában. Második idegen nyelvként német vagy spanyol nyelv választható heti 3 órában. Az "a" osztály profilja hozzájárul matematikából a közép- és emelt szintű érettségi vizsgán a nagyobb százalékos teljesítmény eléréséhez és közvetve a természettudományos irányban való sikeres felsőfokú továbbtanuláshoz. A sikeres emelt szintű digitális kultúra érettségi vizsga pedig jó belépő a műszaki, gazdasági, digitális kultúrai és mérnöki diplomát nyújtó egyetemekre és főiskolákra.

A "b" osztályok emelt szintű, emelt óraszámú angol nyelvi osztályok emelt óraszámú spanyol és emelt óraszámú német nyelvoktatással.. Az emelt szintű, emelt óraszámú angol nyelvi osztályainkban minden évfolyamon tudásszint szerint bontott csoportokban tanítjuk az angol nyelvet heti 5 órában a 9-11. évfolyamon, a 12. évfolyamon pedig heti 3 órában. A csoportok között a tanulók egyéni fejlődését figyelemmel kísérve évenként átjárhatóságot biztosítunk. Célunk, hogy angol nyelvből a 11. évfolyam végén a tanulóink 80%-a középszintű előrehozott érettségi vizsgát tegyen. Ezt követően, a 12. évfolyamon az emelt szintű nyelvi érettségire, illetve a nyelvvizsgára készítjük fel tanulóinkat. Angol nyelvből az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez az emelt szintű oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatokat és követelményeket a Nat alapján a helyi tantervek tartalmazzák. Második idegen nyelvként a németet és spanyolt szintén emelt óraszámban tanítjuk (heti 5 óra 9-12. évfolyamon). A második idegen nyelv tanítását kezdő szintről indítjuk. A nyelvi tagozatos osztályban ajánlás, hogy az érettségin a választható tantárgy (5. tantárgy) a második idegen nyelv legyen.

Az érettségi vizsga eredményességét szem előtt tartva a 11. évfolyamtól kezdődően mindkét osztályban a Nemzeti Alaptanterv alapóraszámaihoz képest magyar nyelv és irodalom tantárgyból nő az óraszám (heti 5 illetve heti 6 órára). A 11- 12. évfolyamon az érettségire való célirányos felkészülés érdekében mindkét osztályban történelemből + 1-1 órát, valamint a 12. évfolyamon az "a" osztályban a ngolból további egy órát, a "b" osztályban matematika tantárgyból pedig heti plusz két órát, azaz heti 5 órát biztosítunk a Nemzeti Alaptanterv alapóraszámaihoz képest.

A középiskolában megjelenő újszerű tartalmakat korszerű módszerek és tanulásszervezési eljárások (csoportmunka, kooperatív technikák, prezentációkat tartalmazó kiselőadások, projektmunkák, dramatizálás, IKT-eszközök interaktív alkalmazása) segítségével sajátítják el diákjaink.

A gimnázium a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára készít fel, mely a mindenkor érvényes érettségi vizsgaszabályzat szerint zajlik. A gimnáziumban tanulóink a kötelező érettségi tantárgyak mellett a következő tárgyakból jelentkezhetnek érettségi vizsgára: második idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, digitális kultúra, ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés.

Az iskolai DÖK javaslatai és véleménye alapján magyar nyelv és irodalomból, történelemből angol nyelvből, digitális kultúrából, matematikából, fizikából biztosítjuk az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülést, középszinten pedig (a kötelező tantárgyakon kívül) spanyol és német nyelvből, digitális kultúrából, biológiából, földrajzból és vizuális kultúrából, (de tanulói igény esetén bármely egyéb tantárgyból is, amely az intézmény helyi tantervében szerepel). Az emelt és középszintű érettségire való választható felkészítő foglalkozásokra az órakeret a 11. és 12. évfolyamon biztosít óraszámot.

A szakgimnázium profilja
A 2021-22. tanévtől felmenő rendszerben intézményünk szakgimnáziumi képzéssel bővül: "c" osztály. A szakgimnázium fő célja, hogy az általános műveltséget megalapozó, a tehetség kibontakoztatásának lehetősége mellett a tanulók számára értékálló és a kor igényeinek megfelelő szakmai tudást nyújtson. Továbbá célunk a szakgimnáziumi érettségire való felkészítés, illetve a szakirányú továbbtanulás elősegítése, felkészítés a humán pályákra. A szakgimnázium az 9-12. évfolyamon pedagógiai munkatárs szakmai alapképzést folytat, ez a 13. évfolyamon válik szét pedagógiai, ill. gyógypedagógiai asszisztens képzésre. A felsőfokú szakképesítés szakmai érettségi vizsgához kötött.

Szakmai alapozó tárgyak: pedagógia, pszichológia, és pedagógiai gyakorlat.A képzés utolsó évében

A szakgimnáziumi osztályokban a következő kötelező tantárgyak esetében: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, állampolgári ismeretek, digitális kultúra valamint testnevelés a gimnáziumi kerettanterveknek megfelelően oktatunk, ezekből a tárgyakból a felkészítés és az érettségi vizsga a gimnáziumi érettségivel azonos.

Kiemelt közismereti tantárgy: angol nyelv, melyet tudásszint szerint bontott csoportokban a 9. évfolyamon heti 4, a 10. évfolyamon heti 6, a 11. évfolyamon heti 5, a 12. évfolyamon heti 6 órában tanítjuk, a 13. évfolyamon pedig szakmai angolt tanítunk heti 4 órában. Az iskola hagyományainak megfelelően célunk az emelt szintű érettségivel megszerezhető középfokú nyelvvizsga angol nyelvből minél több szakgimnáziumi tanuló számára is. Ezzel a felsőfokú tanulmányok fontos kritériumát biztosítjuk - iskolai keretek között.

A szakgimnázium a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon a kötelező vizsgatárgyakból és angol nyelvből biztosítja, hogy a tanuló - választása szerint - mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségi vizsgára fel tudjon készülni. A szakgimnázium biztosítja, hogy a tanuló a képzési ágazatának megfelelő ágazati, az ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgya érettségi vizsgájára fel tudjon készülni.

A nevelőtestület küldetésnyilatkozata

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.
Ennek érdekében:

A diákok ismerjék meg előre a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük.

Célunk a tanulók teljes személyiségének fejlesztése és a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása, bővítése.

Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni a ránk bízott gyermekekből.

Ennek érdekében:


Tantestületünk pedagógiai hite szerint iskolánk lényege, hogy emberközpontú, gyermekközpontú intézmény, az ismeretek és értékek továbbadásának színhelye. Ezért tevékenységünk középpontjában "az emberközpontú" nevelés áll. Ennek érdekében határoztuk meg alapvető céljainkat, feladatainkat és az ezekhez megfelelő módszereket.
Intézményünk kiemelten fontos céljának tekinti a személyiségfejlődéshez és az ismeretszerzéshez szükséges alapvető kompetenciák fejlesztését. Előtérbe helyezzük a tevékenységközpontú pedagógiai módszereket, a kooperatív technikákat. Segítjük a személyiségfejlesztés szempontjából az alsó tagozat, a felső tagozat és a gimnázium közötti törésmentes átmenet megvalósulását.