GimnáziumA gimnázium profilja
Szükségesnek és fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a körülöttünk lévő világ (szülők, diákok és a társadalmi elvárások) változásait, s ehhez alkalmazkodva megújuljunk. Iskolánk családias légkörének és tanulóközpontú oktatásának köszönhetően évről évre növekvő érdeklődés és többszörös túljelentkezés mellett hirdetjük meg osztályainkat.

Az "a" osztályok egyik fele az emelt óraszámú matematika csoport az alábbiak szerint tanulja a matematikát: a 9-10. évfolyamon heti 4 tanóra a 11-12. évfolyamon heti 5 tanóra keretében. Az "a" osztályok másik fele a digitális kultúra csoport az informatika csoportok mind a négy évfolyamon tanulnak informatikát, a NAT ajánlásánál magasabb óraszámban a 9 és 11. évfolyamon heti 3, a 10. évfolyamon heti 2 tanórában. Az emelt szintű érettségire felkészítő profilú digitális kultúra csoporttal szembeni elvárás, hogy a 11. évfolyam végén a tanulók 80 %-a jó eredménnyel teljesítse az előrehozott középszintű digitális kultúra érettségi vizsgát és ajánlás, hogy ők a 12. évfolyam végén emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek. Első idegen nyelvként angolt tanulnak az "a" osztályokban is a diákok heti 4 órában a 9-11. évfolyamon, a 12. évfolyamon pedig heti 5 órában. Második idegen nyelvként német vagy spanyol nyelv választható heti 3 órában. Az "a" osztály profilja hozzájárul matematikából a közép- és emelt szintű érettségi vizsgán a nagyobb százalékos teljesítmény eléréséhez és közvetve a természettudományos irányban való sikeres felsőfokú továbbtanuláshoz. A sikeres emelt szintű digitális kultúra érettségi vizsga pedig jó belépő a műszaki, gazdasági, digitális kultúrai és mérnöki diplomát nyújtó egyetemekre és főiskolákra.

A "b" osztályok emelt szintű, emelt óraszámú angol nyelvi osztályok emelt óraszámú spanyol és emelt óraszámú német nyelvoktatással.. Az emelt szintű, emelt óraszámú angol nyelvi osztályainkban minden évfolyamon tudásszint szerint bontott csoportokban tanítjuk az angol nyelvet heti 5 órában a 9-11. évfolyamon, a 12. évfolyamon pedig heti 3 órában. A csoportok között a tanulók egyéni fejlődését figyelemmel kísérve évenként átjárhatóságot biztosítunk. Célunk, hogy angol nyelvből a 11. évfolyam végén a tanulóink 80%-a középszintű előrehozott érettségi vizsgát tegyen. Ezt követően, a 12. évfolyamon az emelt szintű nyelvi érettségire, illetve a nyelvvizsgára készítjük fel tanulóinkat. Angol nyelvből az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez az emelt szintű oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatokat és követelményeket a Nat alapján a helyi tantervek tartalmazzák. Második idegen nyelvként a németet és spanyolt szintén emelt óraszámban tanítjuk (heti 5 óra 9-12. évfolyamon). A második idegen nyelv tanítását kezdő szintről indítjuk. A nyelvi tagozatos osztályban ajánlás, hogy az érettségin a választható tantárgy (5. tantárgy) a második idegen nyelv legyen.

Az érettségi vizsga eredményességét szem előtt tartva a 11. évfolyamtól kezdődően mindkét osztályban a Nemzeti Alaptanterv alapóraszámaihoz képest magyar nyelv és irodalom tantárgyból nő az óraszám (heti 5 illetve heti 6 órára). A 11- 12. évfolyamon az érettségire való célirányos felkészülés érdekében mindkét osztályban történelemből + 1-1 órát, valamint a 12. évfolyamon az "a" osztályban a ngolból további egy órát, a "b" osztályban matematika tantárgyból pedig heti plusz két órát, azaz heti 5 órát biztosítunk a Nemzeti Alaptanterv alapóraszámaihoz képest.

A középiskolában megjelenő újszerű tartalmakat korszerű módszerek és tanulásszervezési eljárások (csoportmunka, kooperatív technikák, prezentációkat tartalmazó kiselőadások, projektmunkák, dramatizálás, IKT-eszközök interaktív alkalmazása) segítségével sajátítják el diákjaink.

A gimnázium a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára készít fel, mely a mindenkor érvényes érettségi vizsgaszabályzat szerint zajlik. A gimnáziumban tanulóink a kötelező érettségi tantárgyak mellett a következő tárgyakból jelentkezhetnek érettségi vizsgára: második idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, digitális kultúra, ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés.

Az iskolai DÖK javaslatai és véleménye alapján magyar nyelv és irodalomból, történelemből angol nyelvből, digitális kultúrából, matematikából, fizikából biztosítjuk az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülést, középszinten pedig (a kötelező tantárgyakon kívül) spanyol és német nyelvből, digitális kultúrából, biológiából, földrajzból és vizuális kultúrából, (de tanulói igény esetén bármely egyéb tantárgyból is, amely az intézmény helyi tantervében szerepel). Az emelt és középszintű érettségire való választható felkészítő foglalkozásokra az órakeret a 11. és 12. évfolyamon biztosít óraszámot.

A szakgimnázium profilja
A 2021-22. tanévtől felmenő rendszerben intézményünk szakgimnáziumi képzéssel bővül: "c" osztály. A szakgimnázium fő célja, hogy az általános műveltséget megalapozó, a tehetség kibontakoztatásának lehetősége mellett a tanulók számára értékálló és a kor igényeinek megfelelő szakmai tudást nyújtson. Továbbá célunk a szakgimnáziumi érettségire való felkészítés, illetve a szakirányú továbbtanulás elősegítése, felkészítés a humán pályákra. A szakgimnázium az 9-12. évfolyamon pedagógiai munkatárs szakmai alapképzést folytat, ez a 13. évfolyamon válik szét pedagógiai, ill. gyógypedagógiai asszisztens képzésre. A felsőfokú szakképesítés szakmai érettségi vizsgához kötött.

Szakmai alapozó tárgyak: pedagógia, pszichológia, és pedagógiai gyakorlat.A képzés utolsó évében

A szakgimnáziumi osztályokban a következő kötelező tantárgyak esetében: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, állampolgári ismeretek, digitális kultúra valamint testnevelés a gimnáziumi kerettanterveknek megfelelően oktatunk, ezekből a tárgyakból a felkészítés és az érettségi vizsga a gimnáziumi érettségivel azonos.

Kiemelt közismereti tantárgy: angol nyelv, melyet tudásszint szerint bontott csoportokban a 9. évfolyamon heti 4, a 10. évfolyamon heti 6, a 11. évfolyamon heti 5, a 12. évfolyamon heti 6 órában tanítjuk, a 13. évfolyamon pedig szakmai angolt tanítunk heti 4 órában. Az iskola hagyományainak megfelelően célunk az emelt szintű érettségivel megszerezhető középfokú nyelvvizsga angol nyelvből minél több szakgimnáziumi tanuló számára is. Ezzel a felsőfokú tanulmányok fontos kritériumát biztosítjuk - iskolai keretek között.

A szakgimnázium a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon a kötelező vizsgatárgyakból és angol nyelvből biztosítja, hogy a tanuló - választása szerint - mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségi vizsgára fel tudjon készülni. A szakgimnázium biztosítja, hogy a tanuló a képzési ágazatának megfelelő ágazati, az ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgya érettségi vizsgájára fel tudjon készülni.


Lux Alfréd díjasok