Bemutatkozás

 

Az alsó tagozat profilja

Az alsó tagozaton az alapfokú nevelés első szakaszaként fejlesztjük a gyermekek képességeit, alapkészségeit, kreativitását, bővítjük ismereteiket. Fontosnak tartjuk a családias, gyermekközpontú környezet kialakítását.

A nevelő - oktató munka folyamán élményszerű, tevékenységközpontú tanulásszervezéssel komplex módon fejlesztjük személyiségüket. A tanítási órákon és a napköziben irányított és kötetlen tevékenységek során fejlesztjük kötelességtudatukat, önállóságukat és kitartásukat, segítjük reális önértékelésük megalapozását.

Ennek érdekében differenciált tanulásszervezéssel, az egyéni sajátosságoknak megfelelő bánásmóddal, a tanulói tevékenységekre építve fejlesztjük a kompetenciákat. Az esélyegyenlőség megvalósulását tanórai differenciálással, tanórán kívüli felzárkóztatással, valamint tehetséggondozással is segítjük.

A tanulási nehézséggel küzdő, illetve sajátos nevelési igényű tanulóink fejlesztése, beilleszkedésük, integrálódásuk megkönnyítése kiemelt feladatunk. Szükség szerint egyéni fejlesztéssel, valamint logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus segítségével tesszük ezt.

Alsó tagozaton évfolyamonként két különböző orientáltságú osztályt indítunk.

Az "a" osztály a művészeti, humán irányultságú. Ezt az osztályt a humán műveltséget megalapozó arculat jellemzi, amely a sokoldalú művészeti neveléssel, tevékenykedéssel fejleszti a gyerekek egyéniségét. Ebben az osztályban + 2 órában biztosítjuk a felzárkóztatást, illetve a tehetséggondozást magyar nyelv és irodalomból.

A "b" osztály matematika, informatika irányultságú. Reálműveltséget megalapozó arculat jellemzi, amely környezettudatos tevékenységekkel, a logikai gondolkodást fejlesztő játékok rendszeres használatával is formálja a gyerekek személyiségét. Ebben az osztályban + 2 óra áll rendelkezésre matematikából a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra.

Az angol nyelv oktatása első, második és harmadik évfolyamon heti 1 órában, negyedik évfolyamon heti 3 órában történik mindkét osztályban. Informatikát már első osztálytól heti 1 órában tanulhat minden diák.

Az alsó tagozaton vizuális kultúrából, életvitel és gyakorlatból, angol nyelvből és informatikából alkalmazunk csoportbontást.
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak középpontjában a kulcskompetenciák megalapozása áll.

Nagy figyelmet fordítunk az óvodából az iskolai életformára történő kudarcmentes átmenetre, az óvodából hozott szokásrend további megerősítésére. Fontosnak tartjuk a gyermekek szocio-kulturális környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből fakadó hátrányok csökkentését. A szocializáció elősegítése, a beilleszkedési készségek kialakítása, gyakorlása, erősítése (az iskolai szabályokhoz igazodó helyes szokások és viselkedésformák) a délelőtti és délutáni tevékenységek során is alapvető szempont.


A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása során folytatódik a kulcskompetenciák fejlesztése.

Az életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek segítségével biztosítjuk, hogy a gyermekek zökkenőmentesen lépjenek az 5. osztályba.

A harmadik-negyedik évfolyamokon meghatározóbbá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a NAT elveiből következő motiválási és a tanulásszervezési folyamat


Az 1-4. évfolyamokon: