Általános iskola 5.-8. évfolyam


A felső tagozat profilja

A felső tagozaton szervesen folytatjuk az alsó tagozat nevelő-oktató munkáját. Az alapfokú oktatás ezen szakasza a készségek és képességek fejlesztésével olyan pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos más színtere, fóruma is.

Az 5. évfolyamtól a felső tagozaton is folytatjuk az alsó tagozaton meghirdetett profilt.

A 4. évfolyam végén magyar nyelvi, matematikai és angol nyelvi helyi diagnosztikus méréssel tájékozódunk az alapozó funkciókat illetően. Az írásbeli felmérésen elért eredmények segítik a tanulók tudásának feltárását (mennyire rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, amelyekre a fent említett tantárgyak 5. évfolyam-eleji megkezdésekor szükséges).

A "a" osztályokban folytatódik a művészeti nevelés, a vizuális kultúra és az ének-zene tantárgyakat csoportbontásban (heti 1-1 órában), az egyéni képességeket is figyelembe véve tanulhatják tanulóink. Az irodalomoktatást ebben az osztályban (heti plusz 1 órában) drámapedagógiai foglalkozásokkal egészítjük ki, ahol a gyerekek kommunikációs képességeit, kreativitását, művészetek iránti fogékonyságát fejlesztjük készségfejlesztő és improvizációs játékokkal, helyzetgyakorlatokkal, beszéd-, mozgásos gyakorlatokkal, színpadi produkciókkal.

A "b" osztályokban a matematika diagnosztikus mérés alapján két csoportot alakítunk ki, melyek közül az egyik emelt szinten heti 4+1 órában, míg a másik csoport heti 4 órában tanulja a matematikát. Tanulóink digitális kompetenciájának fejlesztésére már első osztálytól kezdve kiemelt figyelmet fordítunk. A megismert és elsajátított informatikai alapokra támaszkodva heti 1 órában osztálybontásban tanítjuk az informatika tantárgyat, +1 órában biztosítjuk a tehetséggondozást.
Az 5 - 6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása során kiemelt feladatunk a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése:

 • A tanulási nehézségekkel küzdő ill. sajátos nevelési igényű tanulók folyamatos egyéni fejlesztése, ezen tanulók minél kevesebb problémával, nehézséggel történő integrálása.
 • Minden tanítványunk számára az esélyegyenlőség biztosítása a tanítási-tanulási folyamatban.
 • Szükség szerint egyéni fejlesztéssel, logopédus és fejlesztő pedagógus segítségével végezzük a felzárkóztatást.
 • A tehetséggondozás is kiemelt feladataink közé tartozik, ezért minden lehetőséget kihasználunk tanítványaink képességfejlesztése érdekében. Tanulóinkat arra ösztönözzük, hogy minél több tanulmányi versenyen vegyenek részt.

A felsoroltak megvalósítását szolgáló intézményi sajátosságok:
 • Képességszintű csoportbontás minden osztályban matematikából és angol nyelvből.
 • Csoportbontás magyar nyelvből, informatikából, életvitel és gyakorlat tantárgyakból.
 • Bevezettük 5. évfolyamon a hon-és népismeret, 6. évfolyamon az egészségtan tantárgyak oktatását.
 • Testnevelésből nemek szerinti bontással segítjük a hatékonyabb munkát.
 • A művészeti nevelés területén tehetséges tanulóknak külön foglalkozást biztosítunk.
 • A szociális kompetencia fejlesztését, a közösségfejlesztést osztályfőnöki órákon tudatosan tervezett közösségi játékokkal és társasjátékokkal végezzük.
A 7 - 8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, a továbbtanulásra való hatékony felkészítés. Tehetséges tanulóinknak lehetőségük van - az intézmény összetett jellegének köszönhetően - egyszerűsített felvételi eljárás során tanulmányaikat a gimnáziumban folytatni. Ezáltal a gyerekek azon kivételes lehetőséggel élhetnek, hogy a már megszokott intézményen belül, ismert tanárokkal folytathatják középiskolai tanulmányaikat, ezzel minimálisra csökkentve a felvételi eljárással járó stresszhelyzetet, valamint az általános és a középiskola közötti átmenet nehézségeit.
A korábban már ismertetett intézményi sajátosságok mellett, a sikeres felvételit az alábbiakkal támogatjuk:
 • A biológiát 7-8. évfolyamon mindkét osztályban csoportbontásban tanítjuk, a természettudományos érdeklődésű tanulók fejlesztését támogatjuk, elősegítve a gyakorlatiasabb, "kutassunk - vizsgálódjunk" típusú órák tartását.
 • Szorgalmazzuk minden tantárgyból az egyéni és kiscsoportos projektmunkákat. Ezzel is lehetőséget biztosítva a tananyag hatékonyabb elsajátítását.
 • Matematikából és magyarból felvételi előkészítő foglalkozásokon korábbi évek felvételi feladatainak megoldásával segítjük tanulóink felkészülését a központi felvételire.
 • Felvettük a kapcsolatot egy nyelviskolával így a tehetséges nyolcadikos tanulóinknak lehetőség nyílik angolból államilag elfogadott nyelvvizsgát tenni.
 • A gépjárművezetői jogosítvány megszerzését segítve, elsajátíttatjuk az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgaanyagát.
 • Osztályfőnöki órák keretében széleskörű továbbtanulási tanácsadást végzünk.
Nevelési és oktatási céljaink hatékonyabb elérése érdekében a felső tagozaton a gyermekek életritmusához alkalmazkodva, életkori sajátosságaik figyelembe vételével a tanulási ciklusok közé rendszeresen iktatunk a monotonitást megtörő, az esetleges átmeneti túlterhelést ellensúlyozó, komplexebb fejlesztést megvalósító témanapokat. Ezen alkalmakkor a hagyományos tantárgyspecifikus oktatás helyett, a szociális képességeket előtérbe helyező, a későbbi tanulmányoknál és a munka világában is létfontosságú kooperatív tevékenységeket erősítjük. A témanapokon több tantárgy ismereteinek együttes alkalmazása a cél, egy meghatározott feladat érdekében.