Álmos Vezér Gimnázium Szakgimnázium és Általános Iskola


Az iskola adatai:

Az intézmény neve:
Álmos Vezér Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola
Székhelye: 1144 Budapest Álmos vezér tér 9.
Telephelye: 1144 Budapest Kántorné sétány 7.
Fenntartó: Közép-Pesti Tankerületi Központ
Székhelye: 1149 Mogyoródi út 21


Köznevelési és egyéb alapfeladata:

Köznevelési és egyéb alapfeladata: nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás, nappali rendszerű gimnáziumi nevelés-oktatás. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása az általános iskolában és a gimnáziumban (mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők).Az iskola múltja, jelene, arculata

Rákosfalvának 1872 óta van iskolája. Ez az iskola kezdetben népiskola volt, 1897-ben költözött az Álmos vezér téri épületbe Rákosfalvai Elemi Népiskola elnevezéssel. 1927-től polgári iskolai osztályokat is indítottak itt. 1948-ban a népiskola és a polgári iskola mint általános iskola közös vezetés alá került. 1973-ban a lakótelep felépülése szükségessé tette a bővítést, egy új épülettel egészült ki az iskola.

Az 1989 óta működő Kós Károly Gimnázium jogutódja az 1957-ben alakult Dolgozók Gimnáziumának. A gimnázium eredetileg az Szent István, majd a Teleki Blanka Gimnázium épületében működött. 1989-ben költözött a 1144 Budapest Kántorné sétány 7.sz. épületbe, majd 1996-ban az Álmos vezér térre, helyet cserélve az Álmos Vezér Általános Iskola alsó tagozatával.

1998. szeptember 1-je óta az intézmény összetett iskola, jogutódja a megszüntetett Álmos Vezér Általános Iskolának és Kós Károly Gimnáziumnak. Új neve Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola. Az 1998/99-es tanévtől lehetőség nyílik arra, hogy az iskolánkba járó gyerekek az újonnan kialakított iskolaszerkezetben az érettségiig eljussanak.

Intézményünkben 8 évfolyamos általános iskolai és 4 évfolyamos gimnáziumi képzés folyik. Az iskola mind az általános iskolai, mind a gimnáziumi évfolyamokon évente 2-2 osztályt indít.

Közös a tantestület, a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program, a házirend.

A három épület szerencsés megoldást kínál a különböző korosztályok elhelyezésére.

A Kántorné sétányi épületünk ideális feltételeket biztosít az alsó tagozat osztályai számára a nagy zöld udvarral, sportpályával, udvari játszóeszközökkel. Az Álmos vezér tér 9. szám alatti régi patinás épületben a gimnáziumi osztályok, az új épületben a felső tagozat található.


Az alsó tagozat profilja

Az alsó tagozaton az alapfokú nevelés első szakaszaként fejlesztjük a gyermekek képességeit, alapkészségeit, kreativitását, bővítjük ismereteiket. Fontosnak tartjuk a családias, gyermekközpontú környezet kialakítását.

A nevelő - oktató munka folyamán élményszerű, tevékenységközpontú tanulásszervezéssel komplex módon fejlesztjük személyiségüket. A tanítási órákon és a napköziben irányított és kötetlen tevékenységek során fejlesztjük kötelességtudatukat, önállóságukat és kitartásukat, segítjük reális önértékelésük megalapozását.

Ennek érdekében differenciált tanulásszervezéssel, az egyéni sajátosságoknak megfelelő bánásmóddal, a tanulói tevékenységekre építve fejlesztjük a kompetenciákat. Az esélyegyenlőség megvalósulását tanórai differenciálással, tanórán kívüli felzárkóztatással, valamint tehetséggondozással is segítjük.

A tanulási nehézséggel küzdő, illetve sajátos nevelési igényű tanulóink fejlesztése, beilleszkedésük, integrálódásuk megkönnyítése kiemelt feladatunk. Szükség szerint egyéni fejlesztéssel, valamint logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus segítségével tesszük ezt.

Alsó tagozaton évfolyamonként két különböző orientáltságú osztályt indítunk.

Az "a" osztály a művészeti, humán irányultságú. Ezt az osztályt a humán műveltséget megalapozó arculat jellemzi, amely a sokoldalú művészeti neveléssel, tevékenykedéssel fejleszti a gyerekek egyéniségét. Ebben az osztályban + 2 órában biztosítjuk a felzárkóztatást, illetve a tehetséggondozást magyar nyelv és irodalomból.

A "b" osztály matematika, informatika irányultságú. Reálműveltséget megalapozó arculat jellemzi, amely környezettudatos tevékenységekkel, a logikai gondolkodást fejlesztő játékok rendszeres használatával is formálja a gyerekek személyiségét. Ebben az osztályban + 2 óra áll rendelkezésre matematikából a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra.

Az angol nyelv oktatása első, második és harmadik évfolyamon heti 1 órában, negyedik évfolyamon heti 3 órában történik mindkét osztályban. Informatikát már első osztálytól heti 1 órában tanulhat minden diák.

Az alsó tagozaton vizuális kultúrából, életvitel és gyakorlatból, angol nyelvből és informatikából alkalmazunk csoportbontást.
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak középpontjában a kulcskompetenciák megalapozása áll.

Nagy figyelmet fordítunk az óvodából az iskolai életformára történő kudarcmentes átmenetre, az óvodából hozott szokásrend további megerősítésére. Fontosnak tartjuk a gyermekek szocio-kulturális környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből fakadó hátrányok csökkentését. A szocializáció elősegítése, a beilleszkedési készségek kialakítása, gyakorlása, erősítése (az iskolai szabályokhoz igazodó helyes szokások és viselkedésformák) a délelőtti és délutáni tevékenységek során is alapvető szempont.


A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása során folytatódik a kulcskompetenciák fejlesztése.

Az életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek segítségével biztosítjuk, hogy a gyermekek zökkenőmentesen lépjenek az 5. osztályba.

A harmadik-negyedik évfolyamokon meghatározóbbá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a NAT elveiből következő motiválási és a tanulásszervezési folyamat


Az 1-4. évfolyamokon:A felső tagozat profilja

A felső tagozaton szervesen folytatjuk az alsó tagozat nevelő-oktató munkáját. Az alapfokú oktatás ezen szakasza a készségek és képességek fejlesztésével olyan pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos más színtere, fóruma is.

Az 5. évfolyamtól a felső tagozaton is folytatjuk az alsó tagozaton meghirdetett profilt.

A 4. évfolyam végén magyar nyelvi, matematikai és angol nyelvi helyi diagnosztikus méréssel tájékozódunk az alapozó funkciókat illetően. Az írásbeli felmérésen elért eredmények segítik a tanulók tudásának feltárását (mennyire rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, amelyekre a fent említett tantárgyak 5. évfolyam-eleji megkezdésekor szükséges).

A "a" osztályokban folytatódik a művészeti nevelés, a vizuális kultúra és az ének-zene tantárgyakat csoportbontásban (heti 1-1 órában), az egyéni képességeket is figyelembe véve tanulhatják tanulóink. Az irodalomoktatást ebben az osztályban (heti plusz 1 órában) drámapedagógiai foglalkozásokkal egészítjük ki, ahol a gyerekek kommunikációs képességeit, kreativitását, művészetek iránti fogékonyságát fejlesztjük készségfejlesztő és improvizációs játékokkal, helyzetgyakorlatokkal, beszéd-, mozgásos gyakorlatokkal, színpadi produkciókkal.

A "b" osztályokban a matematika diagnosztikus mérés alapján két csoportot alakítunk ki, melyek közül az egyik emelt szinten heti 4+1 órában, míg a másik csoport heti 4 órában tanulja a matematikát. Tanulóink digitális kompetenciájának fejlesztésére már első osztálytól kezdve kiemelt figyelmet fordítunk. A megismert és elsajátított informatikai alapokra támaszkodva heti 1 órában osztálybontásban tanítjuk az informatika tantárgyat, +1 órában biztosítjuk a tehetséggondozást.
Az 5 - 6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása során kiemelt feladatunk a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése:


A felsoroltak megvalósítását szolgáló intézményi sajátosságok: A 7 - 8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, a továbbtanulásra való hatékony felkészítés. Tehetséges tanulóinknak lehetőségük van - az intézmény összetett jellegének köszönhetően - egyszerűsített felvételi eljárás során tanulmányaikat a gimnáziumban folytatni. Ezáltal a gyerekek azon kivételes lehetőséggel élhetnek, hogy a már megszokott intézményen belül, ismert tanárokkal folytathatják középiskolai tanulmányaikat, ezzel minimálisra csökkentve a felvételi eljárással járó stresszhelyzetet, valamint az általános és a középiskola közötti átmenet nehézségeit.
A korábban már ismertetett intézményi sajátosságok mellett, a sikeres felvételit az alábbiakkal támogatjuk: Nevelési és oktatási céljaink hatékonyabb elérése érdekében a felső tagozaton a gyermekek életritmusához alkalmazkodva, életkori sajátosságaik figyelembe vételével a tanulási ciklusok közé rendszeresen iktatunk a monotonitást megtörő, az esetleges átmeneti túlterhelést ellensúlyozó, komplexebb fejlesztést megvalósító témanapokat. Ezen alkalmakkor a hagyományos tantárgyspecifikus oktatás helyett, a szociális képességeket előtérbe helyező, a későbbi tanulmányoknál és a munka világában is létfontosságú kooperatív tevékenységeket erősítjük. A témanapokon több tantárgy ismereteinek együttes alkalmazása a cél, egy meghatározott feladat érdekében.

A gimnázium profilja
Szükségesnek és fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a körülöttünk lévő világ (szülők, diákok és a társadalmi elvárások) változásait, s ehhez alkalmazkodva megújuljunk. Iskolánk családias légkörének és tanulóközpontú oktatásának köszönhetően évről évre növekvő érdeklődés és többszörös túljelentkezés mellett hirdetjük meg osztályainkat. (A gimnázium folyamatos megújulását jelzi, hogy az általános tantervű osztályunk helyett 2018. 09. 01-től felmenő rendszerben emelt szintű matematika - informatika profilú osztályt indítunk.)

Az "a" osztályok egyik fele az emelt szintű matematika csoport emelt óraszámban tanulja a matematikát: a 9-11. évfolyamon heti 5, a 12. évfolyamon heti 6 tanóra keretében. Az "a" osztályok másik fele az informatika csoportok mind a négy évfolyamon tanulnak informatikát, a NAT ajánlásánál magasabb óraszámban a 9 - 10. évfolyamon heti 2, a 11. évfolyamon heti 3, a 12. évfolyamon heti 1 tanórában. Az emelt szintű érettségire felkészítő profilú informatika csoporttal szembeni elvárás, hogy a 11. évfolyam végén a tanulók 80 %-a jó eredménnyel teljesítse az előrehozott középszintű informatika érettségi vizsgát és ajánlás, hogy ők a 12. évfolyam végén emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek. Első idegen nyelvként angolt tanulnak az "a" osztályokban is heti 4 órában, a csoportbontások a diákok angoltudás-szintje alapján valósulnak meg, de a csoportok közötti átjárást (az egyéni fejlődést figyelembe véve) biztosítjuk. Második idegen nyelvként német vagy spanyol nyelv választható heti 3 órában. Az "a" osztályban választható a természettudományos orientáció: földrajzból, fizikából, kémiából, biológiából van lehetőség plusz órákra. Az "a" osztály profilja hozzájárul matematikából a közép- és emelt szintű érettségi vizsgán a nagyobb százalékos teljesítmény eléréséhez és közvetve a természettudományos irányban való sikeres felsőfokú továbbtanuláshoz. A sikeres emelt szintű informatika érettségi vizsga pedig jó belépő a műszaki, gazdasági, informatikai és mérnöki diplomát nyújtó egyetemekre és főiskolákra.

A "b" osztályok emelt szintű, emelt óraszámú angol nyelvi osztályok emelt óraszámú spanyol és emelt óraszámú német nyelvoktatással. Az emelt szintű, emelt óraszámú angol nyelvi osztályainkban minden évfolyamon tudásszint szerint bontott csoportokban tanítjuk az angol nyelvet heti 5 órában. A csoportok között a tanulók egyéni fejlődését figyelemmel kísérve évenként átjárhatóságot biztosítunk. Célunk, hogy angol nyelvből a 11. évfolyam végén a tanulóink 80%-a középszintű előrehozott érettségi vizsgát tegyen. Ezt követően, a 12. évfolyamon az emelt szintű nyelvi érettségire, illetve a nyelvvizsgára készítjük fel tanulóinkat. Második idegen nyelvként a németet és spanyolt szintén emelt óraszámban tanítjuk (heti 5 óra). A második idegen nyelv tanítását kezdő szintről indítjuk. A nyelvi tagozatos osztályban ajánlás, hogy az érettségin a választható tantárgy (5. tantárgy) a második idegen nyelv legyen. A kétszintű érettségire való minél sikeresebb felkészülés jegyében a nyelvek mellett a "b" osztályokban is csoportbontásban tanítjuk a matematikát és az informatikát is. Az emelt szintű nyelvi osztályban lehetőség van humán orientáció választására is, amely magyar irodalomból és történelemből jelent többlet órát.
Szintén az érettségi vizsga eredményességét szem előtt tartva a 11. évfolyamtól kezdődően mindkét osztályban magyar nyelv és irodalom tantárgyból eggyel nő az óraszám (heti 5 óra). Majd a 12. évfolyamon az érettségire való célirányos felkészülés érdekében mindkét osztályban történelemből, valamint az "a" osztályban angolból további egy-egy órát, a "b" osztályban matematika tantárgyból pedig a Nemzeti Alaptanterv alapóraszámaihoz képest heti plusz két órát, azaz heti 5 órát biztosítunk.

A középiskolában megjelenő újszerű tartalmakat korszerű módszerek és tanulásszervezési eljárások (csoportmunka, kooperatív technikák, prezentációkat tartalmazó kiselőadások, projektmunkák, dramatizálás, IKT-eszközök interaktív alkalmazása) segítségével sajátítják el diákjaink.

A gimnázium a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára készít fel, mely a mindenkor érvényes érettségi vizsgaszabályzat szerint zajlik. A gimnáziumban tanulóink a kötelező érettségi tantárgyak mellett a következő tárgyakból jelentkeznek érettségi vizsgára: második idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, ének-zene, vizuális kultúra, mozgóképkultúra- és médiaismeret, testnevelés.

Az iskolai DÖK javaslatai és véleménye alapján magyar nyelv és irodalomból, történelemből angol nyelvből, informatikából, matematikából biztosítjuk az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülést, középszinten pedig (a kötelező tantárgyakon kívül) spanyol és német nyelvből, informatikából, biológiából, földrajzból és vizuális kultúrából, (de igény szerint bármely egyéb tantárgyból is). Az emelt és középszintű érettségire való választható felkészítő foglalkozásokra az órakeret a 11. és 12. évfolyamon biztosít óraszámot.

A nevelőtestület küldetésnyilatkozata

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.
Ennek érdekében:

A diákok ismerjék meg előre a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük.

Célunk a tanulók teljes személyiségének fejlesztése és a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása, bővítése.

Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni a ránk bízott gyermekekből.

Ennek érdekében:


Tantestületünk pedagógiai hite szerint iskolánk lényege, hogy emberközpontú, gyermekközpontú intézmény, az ismeretek és értékek továbbadásának színhelye. Ezért tevékenységünk középpontjában "az emberközpontú" nevelés áll. Ennek érdekében határoztuk meg alapvető céljainkat, feladatainkat és az ezekhez megfelelő módszereket.
Intézményünk kiemelten fontos céljának tekinti a személyiségfejlődéshez és az ismeretszerzéshez szükséges alapvető kompetenciák fejlesztését. Előtérbe helyezzük a tevékenységközpontú pedagógiai módszereket, a kooperatív technikákat. Segítjük a személyiségfejlesztés szempontjából az alsó tagozat, a felső tagozat és a gimnázium közötti törésmentes átmenet megvalósulását.