GimnáziumA gimnázium profilja
Szükségesnek és fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a körülöttünk lévő világ (szülők, diákok és a társadalmi elvárások) változásait, s ehhez alkalmazkodva megújuljunk. Iskolánk családias légkörének és tanulóközpontú oktatásának köszönhetően évről évre növekvő érdeklődés és többszörös túljelentkezés mellett hirdetjük meg osztályainkat. (A gimnázium folyamatos megújulását jelzi, hogy az általános tantervű osztályunk helyett 2018. 09. 01-től felmenő rendszerben emelt szintű matematika - informatika profilú osztályt indítunk.)

Az "a" osztályok egyik fele az emelt szintű matematika csoport emelt óraszámban tanulja a matematikát: a 9-11. évfolyamon heti 5, a 12. évfolyamon heti 6 tanóra keretében. Az "a" osztályok másik fele az informatika csoportok mind a négy évfolyamon tanulnak informatikát, a NAT ajánlásánál magasabb óraszámban a 9 - 10. évfolyamon heti 2, a 11. évfolyamon heti 3, a 12. évfolyamon heti 1 tanórában. Az emelt szintű érettségire felkészítő profilú informatika csoporttal szembeni elvárás, hogy a 11. évfolyam végén a tanulók 80 %-a jó eredménnyel teljesítse az előrehozott középszintű informatika érettségi vizsgát és ajánlás, hogy ők a 12. évfolyam végén emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek. Első idegen nyelvként angolt tanulnak az "a" osztályokban is heti 4 órában, a csoportbontások a diákok angoltudás-szintje alapján valósulnak meg, de a csoportok közötti átjárást (az egyéni fejlődést figyelembe véve) biztosítjuk. Második idegen nyelvként német vagy spanyol nyelv választható heti 3 órában. Az "a" osztályban választható a természettudományos orientáció: földrajzból, fizikából, kémiából, biológiából van lehetőség plusz órákra. Az "a" osztály profilja hozzájárul matematikából a közép- és emelt szintű érettségi vizsgán a nagyobb százalékos teljesítmény eléréséhez és közvetve a természettudományos irányban való sikeres felsőfokú továbbtanuláshoz. A sikeres emelt szintű informatika érettségi vizsga pedig jó belépő a műszaki, gazdasági, informatikai és mérnöki diplomát nyújtó egyetemekre és főiskolákra.

A "b" osztályok emelt szintű, emelt óraszámú angol nyelvi osztályok emelt óraszámú spanyol és emelt óraszámú német nyelvoktatással. Az emelt szintű, emelt óraszámú angol nyelvi osztályainkban minden évfolyamon tudásszint szerint bontott csoportokban tanítjuk az angol nyelvet heti 5 órában. A csoportok között a tanulók egyéni fejlődését figyelemmel kísérve évenként átjárhatóságot biztosítunk. Célunk, hogy angol nyelvből a 11. évfolyam végén a tanulóink 80%-a középszintű előrehozott érettségi vizsgát tegyen. Ezt követően, a 12. évfolyamon az emelt szintű nyelvi érettségire, illetve a nyelvvizsgára készítjük fel tanulóinkat. Második idegen nyelvként a németet és spanyolt szintén emelt óraszámban tanítjuk (heti 5 óra). A második idegen nyelv tanítását kezdő szintről indítjuk. A nyelvi tagozatos osztályban ajánlás, hogy az érettségin a választható tantárgy (5. tantárgy) a második idegen nyelv legyen. A kétszintű érettségire való minél sikeresebb felkészülés jegyében a nyelvek mellett a "b" osztályokban is csoportbontásban tanítjuk a matematikát és az informatikát is. Az emelt szintű nyelvi osztályban lehetőség van humán orientáció választására is, amely magyar irodalomból és történelemből jelent többlet órát.
Szintén az érettségi vizsga eredményességét szem előtt tartva a 11. évfolyamtól kezdődően mindkét osztályban magyar nyelv és irodalom tantárgyból eggyel nő az óraszám (heti 5 óra). Majd a 12. évfolyamon az érettségire való célirányos felkészülés érdekében mindkét osztályban történelemből, valamint az "a" osztályban angolból további egy-egy órát, a "b" osztályban matematika tantárgyból pedig a Nemzeti Alaptanterv alapóraszámaihoz képest heti plusz két órát, azaz heti 5 órát biztosítunk.

A középiskolában megjelenő újszerű tartalmakat korszerű módszerek és tanulásszervezési eljárások (csoportmunka, kooperatív technikák, prezentációkat tartalmazó kiselőadások, projektmunkák, dramatizálás, IKT-eszközök interaktív alkalmazása) segítségével sajátítják el diákjaink.

A gimnázium a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára készít fel, mely a mindenkor érvényes érettségi vizsgaszabályzat szerint zajlik. A gimnáziumban tanulóink a kötelező érettségi tantárgyak mellett a következő tárgyakból jelentkeznek érettségi vizsgára: második idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, ének-zene, vizuális kultúra, mozgóképkultúra- és médiaismeret, testnevelés.

Az iskolai DÖK javaslatai és véleménye alapján magyar nyelv és irodalomból, történelemből angol nyelvből, informatikából, matematikából biztosítjuk az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülést, középszinten pedig (a kötelező tantárgyakon kívül) spanyol és német nyelvből, informatikából, biológiából, földrajzból és vizuális kultúrából, (de igény szerint bármely egyéb tantárgyból is). Az emelt és középszintű érettségire való választható felkészítő foglalkozásokra az órakeret a 11. és 12. évfolyamon biztosít óraszámot.


Lux Alfréd díjasok